ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 4-6 (สพม.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   CHECK – IN  THAILAND 
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนชุมแพศึกษา
สังกัด สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นายกิตติพงษ์    จรัญศิริไพศาล
                 2. นางสาวสุพัตรา    โคตะวงค์
นักเรียน      1. นางสาววรีวรรณ์  ศิลาสูงเนิน
                 2. นางสาวสุทธิวรรณ  วาสนะสถิตย์
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:14:25
อ่านแล้ว 775

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ