ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 (สพม.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   ดาวน์โหลด การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนอุตรดิตถ์
สังกัด สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางนุสลา    รัฐธรรม
                 2. นายปกรณ์    ทารัตน์
นักเรียน      1. นายณฐพล  ตันติกุล
                 2. นายอาทิตย์  โพธิ์ทอง
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:28:44
อ่านแล้ว 384

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ